V nabídce vyberte zemi/oblast nebo klepněte na mapu světa *
Country Selector Alternate Image
Schneider Electric Česká republika
 
 
 

Hlavní sídlo

 
 

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Thámova 13
186 00, Praha 8 - Karlín

E-mail: podpora@schneider-electric.com

 
 
 
 
 

 

Kontaktujte Zákaznické centrum

+ 420 382 766 333

  FAQ: otázky a odpovědi 
 
 
 
 
 

Připomínky, náměty....

Pokud nám chcete sdělit připomínky, náměty k tomuto webu, můžete kontaktovat Administrátora na e-mailu: 

administrator@cz.schneider-electric.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright a podmínky používání

 
 

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek Schneider Electric (dále jen "Stránky Schneider Electric") třetími osobami (dále jen "Podmínky").

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek Schneider Electric s adresou domovské stránky http://www.schneider-electric.cz je společnost Schneider Electric CZ s.r.o, která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Stránky Schneider Electric jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Schneider Electric v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek Schneider Electric není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

 

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek Schneider Electric nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek Schneider Electric. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Schneider Electric a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek Schneider Electric.

Obsah Stránek Schneider Electric

Veškerý obsah Stránek Schneider Electric slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Schneider Electric byl získán ze zdrojů, které Schneider Electric považuje za spolehlivé. Schneider Electric neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek Schneider Electric je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Schneider Electric musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Schneider Electric.

Schneider Electric si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Schneider Electric.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky Schneider Electric na vlastní riziko.

Schneider Electric neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Schneider Electric.

Schneider Electric dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Schneider Electric a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Schneider Electric nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek Schneider Electric a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Schneider Electric neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách Schneider Electric. Schneider Electric není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Schneider Electric neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Schneider Electric.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Schneider Electric neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Schneider Electric, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Schneider Electric neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Schneider Electric, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Schneider Electric neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s registrací k užívání neveřejné části Stránek Schneider Electric a využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách Schneider Electric mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Schneider Electric jako provozovatel Stránek Schneider Electric si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů.

Za tímto účelem stanovila Schneider Electric pravidla poskytování a ochrany osobních údajů při užívání Stránek Schneider Electric.

Nakládání s daty a osobními údaji

Schneider Electric chrání osobní údaje v souladu se Zákonem a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC.

Schneider Electric vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu Zákona a je oprávněna zpracovávat osobní údaje prostřednictvím třetí osoby - zpracovatele. Schneider Electric bude informovat o osobě, která bude vykonávat činnosti zpracovatele.

Pokud při užívání Stránek Schneider Electric poskytne Uživatel osobní údaje, nebude Schneider Electric tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Schneider Electric, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Schneider Electric, dochází ke sledování pohybu Uživatele po Stránkách Schneider Electric včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

V případě užívání veřejné, volně přístupné části Stránek Schneider Electric nejsou po Uživateli vyžadovány žádné osobní údaje.

Pokud se Uživatel pohybuje v části Stránek Schneider Electric, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá Uživatelem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb.

V případě Registrovaného přístupu má Schneider Electric právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti Uživatelem následujícím způsobem:

a.               použití pro marketing v rámci společnosti Schneider Electric, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,

b.               použití pro personifikaci Stránek Schneider Electric a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a tzv. on-line upozornění.

V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován Schneider Electric za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu při registraci nebo kdykoliv později odmítnout zasláním odmítnutí na adresu administrator@cz.schneider-electric.com

Schneider Electric je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Zákonná práva Uživatele

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Registrace a odhlášení

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách Schneider Electric, může kdykoliv tuto registraci zrušit zasláním e-mailu na adresu administrator@cz.schneider-electric.com

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Schneider Electric.

Schneider Electric si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dubna 2002.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY SCHNEIDER ELECTRIC.

  
 
Více

Více 

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem číslo č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, disponujete právem přístupu, právem na opravu a vymazání dat a údajů, které se Vás týkají. Pro uplatnění práva pište na adresu administrator@cz.schneider-electric.com

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.